miercuri, 24 august 2011

Fişă la Limba română

Citeşte cu atenţie textul:

1. Pădurea este de o rară frumuseţe. În primele ore ale dimineţii, razele timide şi reci ale soarelui se strecoară printre coroanele arborilor. Pădurea umedă este tăcută. Parcă ar sta în aşteptarea soarelui, a căldurii.

a). Scrie câte un cuvânt cu sens asemănător pentru fiecare din cuvintele subliniate.
b) Scrie câte un cuvânt cu sens opus pentru fiecare din cuvintele subliniate
c). Alcătuieşte un enunţ în care să foloseşti cât mai multe din cuvintele subliniate, dar nu mai puţin de două.

2. Scrie verbele care pot înlocui grupurile de cuvinte:

a-şi da seama
a lua o hotărâre
a lua-o la sănătoasa
a face haz
a face cale întoarsă


3. Alcătuieşte patru propoziţii în care verbul „a apuca” să aibă sensuri diferite.

4. Alcătuieşte trei propoziţii în care cuvântul „nouă” să fie părţi de propoziţie diferite.

5. Analizează cuvintele subliniate:

„Chiar lângă el se întinsese pe pământ o arătare cu două coarne grozave.”

6. Alcătuieşte o compunere de 20 – 25 rânduri cu titlul „O rază”.

În compunere vei avea în vedere:
- originalitatea viziunii asupra subiectului;
- folosirea povestirii dialogului şi a descrierii;
- înlănţuirea logică a ideilor;
- folosirea a cel puţin 5 expresii frumoase;
- respectarea regulilor de ortografie şi de punctuaţie;
- aşezarea corectă în pagină.

duminică, 21 august 2011

Azi a venit baiatul meu acasa. N-am prea avut timp sa vorbim pentru ca a incercat sa-mi repare calculatorul. Ma bucur cand il vad, dar ma si ingrijorez pentru ca e prea gras.
Sa-l ajute Dumnezeu!

Maine incep serviciul. Nu-mi place, dar n-am ce face!

marți, 21 iunie 2011

Evaluarea Nationala -barem

EVALUAREA NAŢIONALĂ PENTRU ELEVII CLASEI A VIII-A
Anul scolar 2010 – 2011
Proba scrisă la Limba si literatura română
BAREM DE EVALUARE SI DE NOTARE
VARIANTA 7
• Se punctează oricare alte formulări/ modalităţi de rezolvare corectă a cerinţelor.
• Nu se acordă punctaje intermediare, altele decât cele precizate explicit prin barem. Nu se acordă
fracţiuni de punct.
• Se acordă 10 puncte din oficiu. Nota finală se calculează prin împărţirea la 10 a punctajului total
acordat pentru lucrare.
SUBIECTUL I (42 de puncte)
A.
1. câte 2 puncte pentru notarea oricăror sinonime potrivite (de exemplu: odată – cândva; pom – copac; fetele –
fiicele) 3x2p=6 puncte
2. explicarea rolului virgulei în structura dată (de exemplu: izolează un substantiv în vocativ de restul enunţului) 6p/ explicare incompletă 2p
3. câte 3 puncte pentru precizarea oricăror două structuri care surprind repere spaţiale (de exemplu: si-n
curtea acelui împărat; prin înălţimile nestrăbătute de ochiul omenesc) 2x3p=6 puncte
4. câte 3 puncte pentru numirea a două moduri de expunere utilizate în text (naraţiune, dialog) 2x3p=6 puncte
5. prezentarea adecvată în limita de spaţiu indicată 6p/ prezentare parţial adecvată sau nerespectarea limitei de spaţiu indicate 2p
B.
− câte 2 puncte pentru prezentarea oricăror două trăsături ale speciei literare basm (de exemplu: text epic
prezentând întâmplări fabuloase la care participă personaje cu puteri supranaturale; tema centrală este lupta dintre bine si rău) 2x2p=4 puncte
− ilustrarea trăsăturilor numite cu exemple adecvate din text 4 p/ ilustrare parţial adecvată 2p
− redactarea unui conţinut adecvat cerinŃei formulate (claritatea si coerenţa ideilor; ton argumentativ; echilibru 4 puncte
între componente; dispunerea paragrafelor) 2p/ conţinut parţial adecvat 1p
− respectarea limitei de spaţiu indicate 2 puncte
SUBIECTUL al II-lea (36 de puncte
A. 1. câte 2 puncte pentru formularea corectă a fiecăruia din cele trei enunţuri cerute (de exemplu: Ei au dimensiuni care variază de la un micron, si chiar sub un micron, până la zece kilometri.; Meteoriţii s-au formatîn jurul centurii de asteroizi, existente între planetele Marte si Jupiter.; Meteoriţii sunt examinaţi direct în scopul descoperirii urmelor de viaţă sau a produselor activităţii vitale în Cosmos.) 3x2p=6 puncte
2. câte 3 puncte pentru scrierea fiecăruia dintre cele două răspunsuri (titlul volumului – Enciclopedia lumii vii;
numele autorului – Tudor Opris) 2x3p=6 puncte
3. notarea răspunsului corect: b 6 puncte
4. câte 1 punct pentru precizarea corectă a fiecărei valori morfologice si funcţii sintactice: probe – substantiv
comun, nume predicativ; direct – adjectiv, atribut adjectival; ei – pronume personal, subiect 6x1p=6 puncte
B. – câte 2 puncte pentru prezentarea oricăror două caracteristici ale tabloului din natură descris
2x2p=4 puncte
− folosirea unui limbaj expresiv în descrierea tabloului din natură 4 puncte
− redactarea unui conţinut adecvat cerinţei formulate (claritatea si coerenţa ideilor; echilibru între componente;
dispunerea paragrafelor) 2p/ conţinut parţial adecvat 1p 2 puncte
− respectarea limitei de spaŃiu indicate 2 puncte
12 puncte se acordă pentru redactare, astfel:
− unitatea compoziţiei 1 punct
− coerenţa textului 2 puncte
− registrul de comunicare, stilul si vocabularul adecvate conţinutului – 2p/ adecvare parţială – 1p 2 puncte
− ortografia (0-2 erori – 3p/ 3 erori – 2p/ 4 erori – 1p/ 5 sau mai multe erori – 0p) 3 puncte
− punctuaţia (0-3 erori – 2p/ 4 erori – 1p/ 5 sau mai multe erori – 0p) 2 puncte
− asezarea corectă a textului în pagină 1 punct
− lizibilitatea 1

Evaluare Nationala 2011

Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului si Sportului
Centrul Naţional de Evaluare si Examinare
Probă scrisă la Limba si literatura română Varianta 7
1
EVALUAREA NAţIONALĂ PENTRU ELEVII CLASEI A VIII-A
Anul scolar 2010 – 2011
Proba scrisă la Limba si literatura română
VARIANTA 7
• Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu.
• Timpul efectiv de lucru este de 2 ore.
SUBIECTUL I (42 de puncte)
Citeste, cu atenţie, textul următor:
A fost odată un împărat si-n curtea acelui împărat se afla un pom atât de înalt, încât nimeni nu era în stare să-i vadă vârful. Pomul acesta înflorea si dădea rod în fiecare an, dar nici împăratul, nici curtenii lui, nici vreun alt om pământean n-a apucat să vadă poama din rodul acela. Era, se vede, pe acolo, prin înălţimile nestrăbătute de ochiul omenesc, cineva care nu lăsa să cadă nicio poamă pe
pământ, ci le culegea toate la timpul potrivit. Împăratul ţinea doar să afle cum sunt poamele rodite de pomul acela si a dat de stire, în toată împărăţia lui, că aceluia care se va fi urcat în pomul acela si va putea spune cum anume îi sunt poamele, îi va da în căsătorie pe aceea dintre fetele sale pe care el însusi si-o va alege.
Au venit dar boieri de toate spiţele*, feciori de împărat, până chiar si feţi-frumosi, dar niciunul n-a fost în stare să se urce în pom.
Era însă la curtea împărătească un flăcău ţanţos* si acesta s-a lăudat mumei sale că el are să se urce si-a rugat-o pe aceasta să se ducă la împărat să-i spună că el se urcă.
Împăratul nu credea asa ceva si l-a chemat pe Danciu la sine.
− N-o să fii nici tu în stare să te urci – i-a zis – si să stii că, dacă nu te vei putea urca, dau poruncă să-ţi taie capul.
Danciu s-a învoit* să-i taie capul dacă nu va fi în stare să se urce si a rugat pe împăratul să-i dea răgaz* de trei zile ca să se gândească, iar în timpul acestor trei zile a pus un mester faur* să-i facă o căţărătoare de fer*, apoi s-a pus pe urcate.
S-a urcat omul si iar s-a urcat timp de trei zile si trei nopţi si, deodată, a dat în scoarţa copacului de o gaură prin care a intrat într-o colibă*, în care a găsit o babă bătrână, de tot bătrână. El îi dete bineţele cuvenite.
− Bună seara, bunică dragă! îi zise apoi.
(Ioan Slavici, Rodul tainic)
*spiţele – s.f. grad de rudenie; neam
*ţanţos – adj. semeţ, mândru; îngâmfat
*s-a învoit – vb. a ajunge la o înţelegere, a cădea de acord
*răgaz – s.n. timp liber, disponibil pentru a face ceva; amânare, păsuire
*faur – s.m. fierar
*fer – fier
*colibă – s.f. casă mică si sărăcăcioasă
A. Scrie, pe foaia de examen, răspunsul pentru fiecare dintre cerinţele de mai jos:
1. Notează câte un sinonim pentru cuvintele subliniate din text: odată, pom, fetele. 6 puncte
2. Explică rolul virgulei în structura: − Bună seara, bunică dragă! 6 puncte
3. Precizează două structuri din textul dat care surprind repere ale spaţiului descris. 6 puncte
4. Numeste două moduri de expunere utilizate în textul dat. 6 puncte
5. Prezintă, în maximum cinci rânduri, semnificaţia structurii: Au venit dar boieri de toate spiţele, feciori de împărat, până chiar si feţi-frumosi, dar niciunul n-a fost în stare să se urce în pom.
6 puncte

2
B. Redactează o compunere de 10-15 rânduri în care să argumentezi că textul citat aparţine speciei
literare basm. 12 puncte
În compunerea ta, trebuie:
− să prezinţi două trăsături ale speciei literare basm, prezente în textul citat;
− să ilustrezi cele două trăsături cu exemple adecvate din text;
− să redactezi un conţinut adecvat cerinţei formulate;
− să respecŃi limita de spaŃiu indicată.
SUBIECTUL al II-lea (36 de puncte)
Citeste, cu atenţie, textul următor:
Meteoriţii, excursionistii lumilor extraterestre, sunt probe geologice care pot fi supuse unui
examen direct pentru descoperirea urmelor de viaţă sau a produselor activităţii vitale în Cosmos. Ei
au dimensiuni care variază de la un micron*, si chiar sub un micron, până la zece kilometri. Cel mai
impresionant ca dimensiuni este un bloc de 65 000 de tone care a creat, cu patruzeci de mii de ani în
urmă, „Meteor crater”, cu un diametru de 1200 m. Cel mai recent e un meteorit de 12 kg care a căzut
în portbagajul unei masini parcate în Teekskill – New-York. El provenea dintr-un bolid extrem de
luminos care parcursese, în 1992, 700 de km deasupra statului Virginia si s-a spart în 40 de
fragmente, totul fiind filmat de numeroase persoane. […]
Se presupune că acesti meteoriŃi s-au format în jurul centurii de asteroizi existente între
planetele Marte si Jupiter.
(Tudor Opris, Enciclopedia lumii vii)
*micron: s.m. unitate de măsură pentru lungime, egală cu a mia parte dintr-un milimetru.
A. Scrie, pe foaia de examen, răspunsul pentru fiecare dintre cerinţele de mai jos:
1. Formulează câte un enunţ în care să indici următoarele elemente care privesc textul citat: 6 puncte
− dimensiunea posibilă a meteoriţilor;
− locul în care s-au format meteoriţii;
− scopul examinării directe a meteoriţilor.
2. Scrie titlul volumului din care este extras textul dat si numele autorului. 6 puncte
3. Notează litera corespunzătoare răspunsului pe care îl consideri corect: 6 puncte
Propoziţia subordonată din fraza Meteoriţii, excursionistii lumilor extraterestre, sunt probe geologice
care pot fi supuse unui examen direct pentru descoperirea urmelor de viaţă sau a produselor activităţii
vitale în Cosmos. este:
a. completivă directă;
b. atributivă;
c. completivă indirectă.
4. Precizează valoarea morfologică si funcţia sintactică pentru fiecare dintre cuvintele subliniate în
text: probe, direct, ei. 6 puncte
B. Redactează o compunere de 10-15 rânduri în care să descrii un tablou impresionant din natură
(real sau imaginar). 12 puncte
În compunerea ta, trebuie:
− să prezinţi două caracteristici ale tabloului din natură (real sau imaginar);
− să folosesti un limbaj expresiv în descrierea tabloului din natură;
− să redactezi un conţinut adecvat cerinţei formulate;
− să respecţi limita de spaţiu indicată.
Notă! Respectarea, în lucrare, a ordinii cerinţelor nu este obligatorie.
Vei primi 12 puncte pentru redactarea întregii lucrări (unitatea compoziţiei – 1p.; coerenţa
textului – 2p.; registrul de comunicare, stilul si vocabularul adecvate conţinutului – 2p.;
ortografia – 3p.; punctuaţia – 2p.; asezarea corectă a textului în pagină, lizibilitatea – 2p

luni, 7 martie 2011

Olimpiada de limba şi literatura română – etapa locală clasa a IV-a, februarie 2011

Subiecte

Citeşte cu atenţie textul dat şi răspunde corect cerinţelor de mai jos:

,,Frumoasă eşti, pădurea mea,
Când umbra-i încă rară
şi printre crengi adie-abia
Un vânt de primăvară.

Când de subt* frunze moarte ies
În umbră viorele,
Iar eu străbat huceagul** des
Cu gândurile mele...

Când strălucesc subt rouă grea
Cărări de soare pline,
Frumoasă eşti, pădurea mea,
Şi singură ca mine...’’
( George Topârceanu, ,,Cântec’’)

*subt = sub
**huceag = pădure mică, tânără şi deasă

Subiectul I ( 35 de puncte)
1. Numeşte anotimpul prezentat de poet în textul dat. 2p
2. Explică semnificaţia versului ,,Când umbra-i încă rară’’. 4p
3. Alcătuieşte două enunţuri în care cuvântul ,,mine’’ să aibă alte sensuri, în afara celui
din text. 4p
4. Scrie câte un cuvânt cu acelaşi înţeles pentru: crengi, pădure, cărări. 3p
5. Scrie câte un cuvânt cu înţeles opus pentru: rară, pline, a ieşi. 3p
6. Transcrie din text două substantive însoţite de adjective. 4p
7. Transformă următoarele verbe în substantive potrivite: adie, strălucesc. 2p
8. Analizează sintactic şi morfologic cuvintele subliniate în text. 8p
9. Alcătuieşte trei enunţțuri în care substantivul ,,pădure’’ să îndeplinească funcţii sintactice
diferite. 3p
10. Explică folosirea cratimei în ,,umbra-i’’. 2p

Subiectul al II-lea (15 puncte)
Realizează un dialog de 8–10 replici între o viorea şi vântul de primăvară.Vei urmări:
- înlănţuirea logică a replicilor; 5p
- respectarea normelor de punctuaţie şi ortografie; 7p
- aşezarea în pagină şi calitatea scrisului. 3p

BAREM DE CORECTARE CLASA A IV-A

Olimpiada locală de limba şi literatura română
Barem de corectare şi notare


Subiectul I ( 35 de puncte)
1. Anotimpul prezentat de poet în textul dat este primăvara. 2p
2. Explicaţie completa/banala 4/2p ( Ex. Versul ,,Când umbra-i încă rară’’arată că la începutul primăverii frunzişul copacilor lipseşte şi astfel umbra e rară. / Umbra nu e deasă. ) Se admit şi alte explicaţii
corecte.
3. Acum s-au închis multe mine. 2p
Unele mine ale creioanelor sunt fragile. ( Se admite şi forma ,,minele’’.) 2p
4. crengi = ramuri pădure = codru cărări = poteci 3p
5. rară # deasă pline # goale a ieşi # a intra 3p
6. huceagul des, rouă grea sau frunze moarte 4p
7. adie – adiere strălucesc – strălucire 2p
8. în umbră – substantiv comun, nr. singular, genul feminin, funcţia sintactică de parte
secundară care determină un verb, sau complement; 2p
eu – pron. pers., persoana I, nr. singular, funcţia sintactică de predicat; 2p
străbat – verb, timpul prezent, persoana I, nr. singular, funcţia sintactică de predicat; 2p
grea – adjectiv,( se acordă cu subst. rouă), nr. singular, gen feminine, funcţia sintactică
de parte secundară ce determină un substantiv, sau atribut. 2p
9. Se acceptă şi forma pădurea.
O pădure se zăreşte din depărtare. ( subiect) 1p
Frunzişul pădurii s-a aurit. ( p secundară sau atribut) 1p
Privesc uimit spre splendida pădure. (p. secundară sau complement) 1p
10. În ,,umbra-i’’ cratima leagă sau uneşte într-o singură silabă o parte a unui cuvânt ,, bra’’ din subst.,, umbra’’, cu un alt cuvânt, ,, i’’ – verb. 2p

Subiectul al II-lea ( 15 puncte)
- înlănţuirea logică a replicilor , replici de început, replici de final; 5p
- respectarea normelor de punctuaţie şi ortografie; 7p
- aşezarea în pagină; 2p
- calitatea scrisului. 1p

Subiectul al III-lea ( 40 de puncte)
- alegerea unui titlu sugestiv / banal ; 4 / 2p
- prezenţa a două personaje; 6p
- folosirea naraţiunii, dialogului şi a descrierii; 2 / 2 / 2p
- folosirea a cel puţin trei expresii frumoase (prin subliniere); 3p
- respectarea normelor ortografice şi de punctuaţie; 6p
- respectarea părţilor compunerii; 3p
- respectarea relaţiei dintre titlu şi conţinut; 2p
- viziune originală asupra temei; 7p
- nr. de rânduri / sub jumătate sau cu mai mult de jumătate ; 2 / 1p
- calitatea scrisului. 1p

Se acordă 10 puncte din oficiu.

duminică, 23 ianuarie 2011

Concursul de Limba si literatura romana -"La Scoala cu ceas" clasa a III-a

1. Citeste cu atentie textul dat:

"Luna rasarise si imprastia raze argintii. Ea patrundea in odaia mea si nu puteam adormi.Pleoapele-mi pareau stravezii si-ncercau zadarnic sa-mi aduc somnul.Nu reuseam decat sa vad stele stralucitoare care se jucau "de-a v-ati ascunselea" prin gene. Asa ca am deschis fereastra sa le observ direct. Cerul parea sa-mi faca semne clipindu-mi prin stele."

a) 1. Gaseste-i cuvantului "gri" doua cuvinte cu inteles asemanator.....2p
2.Alcatuieste trei enunturi in care cuvantul"cer" sa aiba sensuri diferite.3p
3.Alcatuieste cate o propozitie cu ortogrmele "n-as", "nas","i-ar", "iar"....8p
4. Scrie cuvinte cu sens opus pentru : rasarise, adormi, am deschis, straveziu....4p
5.Analizeaza cuvintele subliniate in text..3p
TOTAL 20 PUNCTE

b) Imagineaza-ti ca esti spectator la jocul stelelor.Realizeaza un dialog de 10-12 randuri intre stelele cerului si Luna. Vei urmari:
- stabilirea unui titlu sugestiv pentru dialogul alcatuit......4p
- inlantuirea logica a replicilor.....11p
- folosirea a cel putin trei expresii frumoase...9p
-respectarea normelor ortografice si de punctuatie......6p
TOTAL 30 puncte

II Citeste atent textul dat:
In 15 -20 de randuri, scrie o compunere in care sa continui fragmentul dat (fara a-l rescrie) imaginandu-ti o intamplare petrecuta sub clar de luna.

Vei urmari:
- alegerea unui titlu potrivit continutului...4p
- vei fi personajul principal al intamplarii.......5p
-inlantuirea logica a ideilor........12p
-utilizarea a cel putin 3 expresii deosebite...9p
- respectarea normelor ortografice si de punctuatie...7p
- asezarea in pagina si calitatea scrisului.3p
TOTAL...40 puncte

Timp de lucru -doua ore
Se acorda 10 puncte din oficiu.

BAREM DE CORECTARE CLASA A III-A

SUBIECTUL I
1. gri - plumburiu, brumariu, cenusiu,grizonat, sur...2p
2.Exemple: ca de la cer la pamant, cerul gurii, a fi in al noualea cer, sub cerul liber, a pica cerul pe cineva, a pica din cer (a sosi pe nesteptate), a fi cazut din cer ( a fi strain de ceea ce se intampla), cer (aer, vazduh) etc......3p
3. n-aş .............2p
naş........2p
i-ar.......2p
iar........2p
4. rasarise - apusese, asfintise.....1p
adormi - se trezi
am dechis = am inchis.1p
straveziu-mat...........1p

5. ea - pronume personal, persoana a III-a, nr. singular....1p
am deschis - verb, timpul trecut, pers.I, nr. singular......1p
semne - substantiv comun, genul neutru, nr. plural..........1p

b)- stabilirea unui titlu sugestiv pentru dialogul alcatuit.......4p
- inlantuirea logica a replicilor...........11p
- folosirea a cel putin trei expresii frumoase..3x3p=9p
- respectarea normelor ortografice si de punctuatie...6p

TOTAL..30 puncte

SUBIECTUL II
- alegerea unui titlu potrivit continutului.......4p
- vei fi personajul principal al intamplarii.5p
- inlantuirea logica a ideilor.12 puncte
- utilizarea a cel putin 3 expresii deosebite........3x3= 9p
-respectarea normelor ortografice si de punctuatie..7p
- asezarea in pagina si calitatea scrisului....3p
TOTAL 40 PUNCTE
Se acorda 10 puncte din oficiu!

joi, 20 ianuarie 2011

Concursul de Limba si literatura romana -"La Scoala cu ceas" clasa a IV-a

I. a)Citeste cu atentie textul si raspunde cerintelor de mai jos:
"Incepuse furtuna.
- Sa plecam, se infiora zmeul, insa baiatul se ruga:
- Sa mai stam . Numai putin...
Un tunet despica muntele si din strafundurile lui sui incet si se opri pe iarba rosie o carte de piatra.
Era Cartea Pamantului, iar filele ei cat muntele erau groase de-un cot. Scoartele de piatra se ridicau anevoie, descoperind intaia fila. Fara a sta pe ganduri, baiatul se repezi si sari pe fila de piatra, dar nu izbuti sa citeasca nimic. Fila era uriasa, slovele- mai mari decat el. Agatandu-se de coada zmeului de hartie, baiatul se inalta in vazduh, chiar deasupra cartii de piatra si incepu a citi. Filele de piatra se ridicau incetisor, se lasau spre stanga, iar baiatul, agatat de coada zmeului de hartie, citi pe nerasuflate, la lumina Stelei Stelelor, multe din filele Cartii Pamantului."
Basm popular

1. Explica expresiile subliniate in text. .. 2p
2.Gaseste cate un sinonim pentru:file, a izbuti, strafunduri, agatat...4p
3.Alcatuieste un enunt in care cuvantul "numai" sa se scrie "nu mai"..2p
4. Transforma urmatoarele verbe in substantive: se repezi,sari, se infiora,stam...4p
5. Analizeaza sintactic si morfologic cuvintele: "incepuse" si "slovele"...2p
6. Alcatuieste trei enunturi in care cuvantul"lumina" sa aiba intelesuri diferite...6p
Total 20 puncte

b) Imagineaza-ti ca,intamplator, esti spectator la scena petrecuta in textul de mai sus. Realizeaza un dialog de 12-15 randuri intre tine si baiatul din fragmentul de mai sus, pe tema Cartea Pamantului.
Vei urmari:
- stabilirea unui titlu sugestiv pentru dialogul alcatuit.....4p
- inlantuirea logica a replicilor in conformitate cu ideea textului...10p
- folosirea a cel putin 3 expresii deosebite...6p
- respectarea normelor ortografice si de punctuatie...7p
- asezarea in pagina si calitatea scrisului...3p

Total: 30 puncte

II. Citeste atent textul urmator:
"Trandafirul cel infocat, crinii de argint, lacramioarele sure ca margaritarul, mironositele viorele si florile toate s-adunara vorbind fiecare in mirosul ei si tinura sfat lung cum sa fie luminele hainei de mireasa: apoi incredintara taina lor unui curtenitor fluture albastru stropit cu aur. Acesta se duse si flutura in cercuri multe asupra fetei miresei, cand ea dormea, s-o facu sa vada, intr-un vis luciu ca oglinda, cum trebuia sa fie imbracata."
(Mihai Eminescu, "Fat Frumos din lacrima)

In 20- 25 de randuri, scrie o compunere in care sa prezinti Palatul florilor, strajuit de fluturi catifelati. Gaseste titlul potrivit!
Vei folosi in compunerea ta descrierea si dialogul.

Total:40 puncte

miercuri, 19 ianuarie 2011

BAREM DE CORECTARE CLASA A IV-A

SUBIECTUL I
a) 1. sta pe ganduri - a sovai, a ezita, a se gandi.........1punct
pe nerasuflate- foarte repede, fara oprire...............1

2. file - foaie......................................1
a izbuti - a reusi, a izbandi..........................1
strafunduri - adancuri................................1
agatat - atarnat, suspendat, rupt, prins..............1

3. ...nu mai citesc.................2

4. se repezi - repezeala/ repezitura/ repeziciune........1
sari - saritura/saritoare...............................1
se infiora- infiorare...................................1
stam - stare, statornic, statul.........................1

5. incepuse - verb, timpul trecut, persoana a treia, nr.sing.,predicat........1
slovele - subst. comun, genul feminin, nr. plural, subiect..1p

6. ....pe lumina(in timpul zilei) 3x2p =6p
....a vazut lumina zilei (s-a nascut)
..limpede ca lumina zilei(clar, evident)
....lumina becului
....a se face lumina in mintea cuiva ( a pricepe, a intelege)


b.-stabilirea unui titlu sugestiv pentru dialogul alcatuit..4p
---inlantuirea logica a replicilor in conformitate cu ideea textului.....10p
---folosirea a cel putin trei expresii deosebite...........3x 2p=6p
----respectarea normelor ortografice si de punctuatie ................7p
asezarea in pagina si calitatea scrisului........3p

SUBIECTUL II..........40 puncte
- respectarea partilor compunerii ...3p
-inlantuirea logica a ideilor......10p
-folosirea descrierii .............8p
- folosire dialogului...........5p
alegerea unui titlu potrivit....2p
expresivitatea limbajului, adecvat subiectului dat..6p
- respectarea normelor ortografice si de punctuatie.5p
- asezarea in pagina si calitatea scrisului..1p

Se acorda 10 puncte din oficiu

marți, 4 ianuarie 2011

Evaluare in educatie -limba romana, cls II 28.02.2009 -subiecte

♦ Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu.
♦ Timpul efectiv de lucru este de 60 de minute.

♦Citeşte cu atenţie textul următor, pentru a rezolva corect exerciţiile de mai jos:
Degeţica
de Hans Christian Andersen


Degeţica era o fetiţă gingaşă. Era mică de tot, cât un deget.
Într-o noapte, pe un ochi de geam, a intrat o broască mare şi urâtă. Ea a furat-o pe Degeţica şi a dus-o în mijlocul lacului.
Degeţica a rămas singură pe frunza cea verde. În jurul fetiţei s-au adunat toţi peştişorii din lac.
– Cine plânge aşa de tare? au întrebat ei.
– Sunt eu, Degeţica! Mă tem de broasca cea urâtă!
– Nu plânge, fată frumoasă! Noi suntem prietenii tăi. Te vom ajuta să pleci de aici.
– Mulţumesc, dragii mei! a strigat fetiţa fericită.

10 p 1. Marchează cu X în caseta corespunzătoare răspunsul corect:

a) Titlul textului este:
Fetiţa şi broasca
Degeţica
Degeţica şi peştişorii

b) Degeţica a rămas singură:
în parc
în pădure
pe frunza cea verde

c) Pe un ochi de geam a intrat:
o pasăre
o broască
un gândăcel

d) Broasca a dus-o pe Degeţica:
pe malul apei
la marginea pădurii
în mijlocul lacului

e) Pe Degeţica s-au oferit să o ajute:
căprioarele
peştişorii din lac
iepuraşii din pădure

5 p 2. Transcrie pe linia de mai jos enunţul marcat din textul ,,Degeţica”.
___________________________________________________
• Scrie în caseta din partea stângă a liniei cifra corespunzătoare numărului de cuvinte din propoziţie.

5 p 3. Scrie întrebarea din textul ,,Degeţica” pe linia de mai jos.
__________________________________________________

10 p 4. Citeşte cu atenţie grupul de cuvinte din partea stângă. Scrie-le la locul potrivit, pe liniile punctate din partea dreaptă.
Atenţie! Un cuvânt este în plus.

gingaşă________ 1. Degeţica era o fetiţă ...................
iepurele_____ 2. Fetiţa a rămas singură pe .............. cea verde.
peştişorii_______ 3. ............... a furat-o pe Degeţica.
broasca_______ 4. Degeţica se temea de broasca cea .............
frunza____ 5. În jurul fetiţei s-au adunat toţi ............. din lac .
urâtă

10 p 5. Uneşte, cu săgeţi, cuvintele din prima coloană cu cele care au înţeles/sens asemănător din a doua coloană.
Atenţie! În partea dreaptă este un cuvânt în plus.
Gingaşă….............. a fugi
a alerga............... supărată
mirată................. delicată
a zice.................. musafiri
oaspeţi................. codru
pădure................... uimită
a spune

10 p 6. Scrie câte un cuvânt cu înţeles/sens opus pentru fiecare dintre cuvintele de mai jos:
urâtă .............
lumină .............
prieteni ...........
mult .................
a pleca .........


10 p 7. Desparte în silabe cuvintele următoare:
frunză ......... singură ...............
verde ............. frumoasă ........
degete .............

10 p 8. Scrie grupurile de litere în locul potrivit pentru a forma cuvinte:
în......tişor un......e
feri......tă _________ce ci_________ mar......ne
De......ţica_________ ge gi__________ pa......te
o........şor________ che chi________ bi.....cletă
pa.......nă_________ ghe ghi__________ în........ţat
Atenţie! Unele grupuri de litere sunt folosite de două ori.

• Alege trei cuvinte din cele obţinute mai sus. Scrie un enunţ pentru fiecare.
Atenţie! Enunţurile trebuie să fie formate din cel puţin patru cuvinte.
_____________________________________________________
_10 p 9. Trece în casete semnele de punctuaţie potrivite:
Peştişorii din lac s-au strâns în jurul fetiţei
Ei au întrebat-o curioşi
De ce plângi
Degeţica le-a răspuns tristă
Mă tem de broasca cea urâtă
Nu te teme Noi te vom ajuta să scapi de broască

10 p 10. Scrie un text de 5-7 rânduri despre primăvară. Foloseşte în text şi următoarele cuvinte:
berze, rândunele, soare, iarbă, poiană, ghiocei
Atenţie! Poţi să schimbi forma cuvintelor.
• Pune un titlu potrivit textului scris de tine.
• Foloseşte toate cele şase cuvinte date.
• Foloseşte corect semnele de punctuaţie.
• Scrie corect toate cuvintele.

Barem de corectare- Evaluare in educatie -limba romana, cls II 28.02.2009

CLASA a II-a
Barem de corectare şi notare
1. 10 puncte pentru alegerea corectă a răspunsurilor(5x2=10).
a) Degeţica(2p); b) pe frunza cea verde (2p); c) o broască(2p); d) în mijlocul lacului(2p); e) peştişorii din lac(2p).
2. 5 puncte – din care se acordă:
• 4 puncte pentru transcrierea enunţului Degeţica era o fetiţă gingaşă.
• 1 punct pentru scrierea corectă a numărului de cuvinte al propoziţiei(5).
- Se scad câte 0,50 p pentru fiecare greşeală de scriere a cuvintelor.
- Se acordă un punct doar dacă numărul de cuvinte scris în casetă este 5.
3. 5 puncte pentru scrierea întrebării din textul ,,Degeţica”: Cine plânge aşa de tare?
- Se scad câte 0,50 p pentru fiecare greşeală de scriere a cuvintelor.
- Se scad 0,50 p dacă a fost omisă scrierea semnului întrebării la sfârşitul propoziţiei.
4. 10 puncte pentru alegerea şi scrierea corectă a cuvintelor în propoziţii(5x2=10).
1. Degeţica era o fetiţă gingaşă.
2. Fetiţa a rămas singură pe frunza cea verde.
3. Broasca a furat-o pe Degeţica.
4. Degeţica se temea de broasca cea urâtă.
5. În jurul fetiţei s-au adunat toţi peştişorii din lac.
5. 10 puncte pentru găsirea corectă a cuvintelor cu sens/înţeles asemănător( gingaşă-delicată; mirată-uimită; a zice-a spune; oaspeţi-musafiri; pădure-codru) (5x2=10).
6. 10 puncte pentru scrierea corectă a cuvintelor cu sens/înţeles opus(5x2=10);(urâtă-frumoasă; prieteni-duşmani;
a pleca-a veni/a sosi; lumină-întuneric; mult-puţin).
7. 10 puncte pentru despărţirea cuuvintelor în silabe(5x2=10).
frun-ză; ver-de; de-ge-te; sin-gu-ră; fru-moa-să.
- Se vor acorda cele 2p doar dacă despărţirea în silabe a întregului cuvânt este corectă.
8. 10 puncte pentru scrierea corectă a grupului de litere în locul potrivit în vederea formării cuvintelor.
Încetişor; fericită; Degeţica; ochişor; pagină; unghie; margine; pachete; bicicletă; îngheţat.
- Cele 10 puncte se vor repartiza după cum urmează:
• 5 puncte pentru scrierea corectă a grupului de litere (10x0,5=5);
• 5 puncte pentru scrierea corectă a enunţurilor.
- Se scad câte 0,50 p pentru fiecare cuvânt scris greşit din enunţ.

9. 10 puncte pentru scrierea corectă a semnelor de punctuaţie(10x1=10).
Peştişorii din lac s-au strâns în jurul fetiţei. Ei au întrebat-o curioşi:
– De ce plângi ?
Degeţica le-a răspuns tristă :
– Mă tem de broasca cea urâtă ! (.)
– Nu te teme! (.) Noi te vom ajuta să scapi de broască ! (.)
10. 10 puncte pentru scrierea textului despre primăvară.
Se va urmări:
- stabilirea titlului potrivit textului – 1 punct;
- folosirea celor şase cuvinte date în cerinţă – 3 puncte;
- folosirea corectă a semnelor de punctuaţie – 2 puncte;
- scrierea corectă a cuvintelor – 4 puncte;
• Se scad câte 0,50 p pentru fiecare cuvânt scris greşit.
♦ Total 100 de puncte