vineri, 2 iulie 2010

EVALUARE ÎN EDUCAŢIE la LIMBA şi LITERATURA ROMÂNĂ Clasa a IV-a ETAPA a III-a – 16.05.2009

♦ Citeşte cu atenţie textul următor, pentru a rezolva corect exerciţiile de mai jos:
După furtună, Dorothea se trezi în mijlocul unui ţinut de o frumuseţe fără seamăn. Flori strălucitoare umpleau pajiştea înverzită. Un izvor cristalin curgea la marginea pădurii. Păsări cântau prin tufişurile dese.
Admirând priveliştea din jurul ei, Dorothea observă venind spre ea o bătrână, îmbrăcată foarte curios. Dorothea se apropie de bătrână şi o întrebă:
– Dumneata eşti o vrăjitoare adevărată?
– Da, sunt vrăjitoarea de la Miazănoapte, răspunse bătrânica.
– Poţi să mă ajuţi? M-am rătăcit din cauza furtunii şi vreau să ajung acasă, în ţara mea. Cum se numeşte ţara unde mă aflu?
– Eşti în Ţara Vrăjitorului din Oz, o lămuri bătrânica pe fetiţă. El este cel mai puternic dintre vrăjitori şi locuieşte în Oraşul Smaraldelor.
Dorothea începu să plângă. Se simţea singură şi îi era teamă. Vrăjitoarea luă bagheta magică şi o atinse încet de pălărie.
– Nu plânge, Dorothea! Trebuie să te duci în Oraşul Smaraldelor, fiindcă Vrăjitorul din Oz vrea să te ajute. Uite, ţi-a trimis o invitaţie să te duci acolo.
– Mulţumesc, spuse Dorothea. Dar cum ajung la Oz?
– Calea spre Oraşul Smaraldelor este pietruită cu cărămizi galbene, răspunse vrăjitoarea cea bună. Nu ai cum să te rătăceşti.
Bătrânica se apropie de Dorothea, o sărută domol pe frunte, apoi dispăru ca prin farmec.
( Frank Baum – Vrăjitorul din Oz)

5 p 1. Notează cu A (adevărat) sau F (fals) enunţurile următoare:
a) Dorothea s-a rătăcit din cauza furtunii. ........
b) Dorothea s-a trezit într-un castel fermecat. ........
c) Vrăjitorul din Oz locuia în Oraşul Smaraldelor. ........
d) Vrăjitorul din Oz dorea să o ajute pe Dorothea. ........
e) Calea spre Oraşul Smaraldelor era pietruită cu cărămizi roşii. ........
5 p 2. Scrie, pe spaţiul punctat de mai jos, ideea principală din fragmentul marcat în textul Vrăjitorul din Oz.
____________________________________________________________________________


10 p 3. Alcătuieşte un enunţ cu fiecare dintre expresiile următoare:
• frumuseţe fără seamăn
____________________________________________________________________________

• dispăru ca prin farmec
____________________________________________________________________________

4 p 4. Combină silabele scrise în stânga cu cele din partea dreaptă, astfel încât să realizezi cuvinte existente în fragmentul marcat din textul Vrăjitorul din Oz.
Scrie cuvintele obţinute pe liniile punctate.
iz – sări ..............................
cân – nut ..............................
pă – vor ..............................
ţi – tau ..............................
5 p 5. Rescrie, pe spaţiile punctate din dreapta, cuvântul care nu se potriveşte între cuvintele cu
înţeles/sens asemănător din fiecare şir de cuvinte:
- teamă, curaj, frică ........................
- domol, repede, încet ........................
- adevărată, imaginară, reală ........................
- tace, vorbeşte, zice ........................
- liniştit, potolit, vioi .........................
5 p 6. Scrie câte un cuvânt cu înţeles/sens opus pentru fiecare dintre cuvintele date:
a umple ...................... apropiere .................................
puternic ...................... se duce .................................
bunătate ......................
3 p 7. Transcrie din fragmentul marcat în textul Vrăjitorul din Oz:
- un verb la timpul trecut, persoana a III-a, numărul plural ........................................
- un substantiv comun, gen feminin, numărul plural ........................................
- un adjectiv ........................................
10 p 8. Selectează din propoziţia Păsări cântau prin tufişurile dese:
- predicatul .......................... – atributul .............................
- subiectul ......................... – complementul .............................
• Transformă propoziţia de mai sus în propoziţie simplă.
3 p 9. Scrie pe spaţiile punctate de mai jos varianta corespunzătoare dintre cuvintele aflate în paranteză:
a) – Mircea, ............. auzit că ............ chemat doamna profesoară?
b) La concert Radu ............ cânta la ............ .
c) Eu ............ un cadou pentru Andrei.
d) Copiii .......... spus mamei o poezie.
( n-ai, nai, v-a, va, i-au, iau )
10 p 10. Completează căsuţele din enunţurile următoare cu semnele de punctuaţie necesare:
Dorothea întrebă curioasă
Eşti o vrăjitoare adevărată
Da sunt vrăjitoarea de la Miazănoapte răspunse bătrânica
Poţi să mă ajuţi M-am rătăcit din cauza furtunii
10 p 11. Scrie către Dorothea o invitaţie în Oraşul Smaraldelor. Semnează-te cu numele Vrăjitorul din Oz. Nu uita să precizezi locul, data şi ora la care Dorothea este invitată.
____________________________________________________________________________


20 p 12. Imaginează-ţi că pleci cu Dorothea în călătorie, în Oraşul Smaraldelor.
Scrie în 10 – 15 rânduri o compunere în care să prezinţi oraşul aşa cum ţi-l imaginezi tu.
Atenţie! În redactarea compunerii tale vei avea în vedere:
- formularea titlului potrivit;
- originalitatea compunerii;
- respectarea părţilor compunerii;
- folosirea a cel puţin trei expresii frumoase;
- scrierea corectă a cuvintelor;
- exprimarea corectă;
- folosirea corectă a semnelor de punctuaţie;
- aspectul scrisului;
- aşezarea în pagină a textului;
- respectarea cerinţei.
____________________________________________________________________________
Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu.
• Total punctaj - 100 puncte

Barem de corectare evaluare in educatie - limba romana clasa a IV-a - 16.05.2009

EVALUARE ÎN EDUCAŢIE la LIMBA şi LITERATURA ROMÂNĂ ETAPA a III-a – 16.05.2009
CLASA a IV-a


Barem de corectare şi notare
1. 5 puncte pentru notarea cu A (adevărat) sau F (fals) a enunţurilor date (5x1=5).
a) Dorothea s-a rătăcit din cauza furtunii. A – adevărat
b) Dorothea s-a trezit într-un castel fermecat. F – fals
c) Vrăjitorul din Oz trăia în Oraşul Smaraldelor. A – adevărat
d) Vrăjitorul din Oz dorea să o ajute pe Dorothea. A – adevărat
e) Calea spre Oraşul Smaraldelor era pietruită cu cărămizi roşii. F – fals
2. 5 puncte scrierea ideii principale din fragmentul marcat în textul Vrăjitorul din Oz.
• Se acceptă formularea ideii principale referitoare la conţinutul primului enunţ din text – După furtună, Dorothea se trezi în mijlocul unui ţinut de o frumuseţe fără seamăn.
• Se scad câte 0,50 p pentru fiecare cuvânt scris greşit.
3. 10 puncte pentru scrierea enunţurilor care conţin expresiile frumuseţe fără seamăn şi dispăru ca prin farmec (2x5=10).
• Se scad câte 0,50 p pentru fiecare cuvânt scris greşit.
4. 4 puncte pentru scrierea cuvintelor existente în fragmentul marcat din textul Vrăjitorul din Oz (4x1=4) (izvor, cântau, păsări, ţinut).
5. 5 puncte pentru scrierea cuvintelor care nu se potrivesc între cuvintele cu sens/înţeles asemănător din fiecare şir de cuvinte (5x1=5) ( curaj, repede, imaginară, tace, vioi).
6. 5 puncte pentru scrierea cuvintelor cu sens/înţeles opus pentru cuvintele date (5x1=5) (a umple-a goli; puternic-slab/firav; bunătate-răutate; apropiere-depărtare; se duce- se întoarce).
7. 3 puncte pentru transcrierea corectă a părţilor de vorbire din fragmentul marcat în textul Vrăjitorul din Oz (3x1=3).
Răspunsuri posibile:
- verb la timpul trecut, persoana a III-a, numărul plural – umpleau, cântau
- substantiv comun, gen feminin, numărul plural – flori, păsări
- adjectiv – strălucitoare, înverzită, cristalin, dese
8. 10 puncte pentru scrierea corectă a predicatului, subiectului, atributului şi complementului şi transformarea propoziţiei date în propoziţie simplă, din care se acordă:
- 8 puncte pentru scrierea corectă a predicatului, subiectului, atributului şi complementului (4x2=8); cântau – predicat, păsări – subiect, dese – atribut, prin tufişurile – complement;
- 2 puncte pentru transformarea propoziţiei date în propoziţie simplă: Păsări cântau.
• Nu se acceptă ca răspuns corect propoziţia Cântau păsări.
9. 3 puncte pentru scrierea variantei corecte (6x0,50=3):
a) – Mircea, n-ai auzit că v-a chemat doamna profesoară?
b) La concert Radu va cânta la nai.
c) Eu iau un cadou pentru Andrei.
d) Copiii i-au spus mamei o poezie.
10. 10 puncte pentru scrierea corectă a semnelor de punctuaţie (10x1=10).
Dorothea întrebă curioasă :
- Eşti o vrăjitoare adevărată ?
- Da , sunt vrăjitoarea de la Miazănoapte , (!) răspunse bătrânica .
- Poţi să mă ajuţi ? M-am rătăcit din cauza furtunii . (!)
11. 10 puncte pentru scrierea invitaţiei – din care se acordă:
• 6 puncte pentru precizarea locului unde este invitată Dorothea, a datei şi orei (3x2=6);
• 4 puncte pentru semnarea invitaţiei cu numele Vrăjitorul din Oz.
- Se scad câte 0,50 p pentru fiecare greşeală de scriere a cuvintelor.
12. 20 puncte pentru redactarea compunerii.
Se va urmări:
- 1 punct – alegerea titlului potrivit;
- 2 puncte – originalitatea compunerii;
- 3 puncte – respectarea părţilor compunerii;
- 3 puncte – folosirea expresiilor frumoase;
(3 p pentru 3 expresii; 2 p pentru 2 expresii; 1 p pentru o expresie)
- 3 puncte – scrierea corectă a cuvintelor;
- 2 puncte – exprimarea corectă;
- 2 puncte – folosirea corectă a semnelor de punctuaţie;
- 2 puncte – aspectul scrisului;
- 1 punct – aşezarea în pagină a textului;
- 1 punct – respectarea cerinţei.
• Se scad câte 0,50 p pentru fiecare cuvânt scris greşit.
• Se scad câte 0,25 p pentru fiecare semn de punctuaţie omis sau folosit greşit.
Total 100 de puncte din care 10 sunt din oficiu.