marți, 21 iunie 2011

Evaluarea Nationala -barem

EVALUAREA NAŢIONALĂ PENTRU ELEVII CLASEI A VIII-A
Anul scolar 2010 – 2011
Proba scrisă la Limba si literatura română
BAREM DE EVALUARE SI DE NOTARE
VARIANTA 7
• Se punctează oricare alte formulări/ modalităţi de rezolvare corectă a cerinţelor.
• Nu se acordă punctaje intermediare, altele decât cele precizate explicit prin barem. Nu se acordă
fracţiuni de punct.
• Se acordă 10 puncte din oficiu. Nota finală se calculează prin împărţirea la 10 a punctajului total
acordat pentru lucrare.
SUBIECTUL I (42 de puncte)
A.
1. câte 2 puncte pentru notarea oricăror sinonime potrivite (de exemplu: odată – cândva; pom – copac; fetele –
fiicele) 3x2p=6 puncte
2. explicarea rolului virgulei în structura dată (de exemplu: izolează un substantiv în vocativ de restul enunţului) 6p/ explicare incompletă 2p
3. câte 3 puncte pentru precizarea oricăror două structuri care surprind repere spaţiale (de exemplu: si-n
curtea acelui împărat; prin înălţimile nestrăbătute de ochiul omenesc) 2x3p=6 puncte
4. câte 3 puncte pentru numirea a două moduri de expunere utilizate în text (naraţiune, dialog) 2x3p=6 puncte
5. prezentarea adecvată în limita de spaţiu indicată 6p/ prezentare parţial adecvată sau nerespectarea limitei de spaţiu indicate 2p
B.
− câte 2 puncte pentru prezentarea oricăror două trăsături ale speciei literare basm (de exemplu: text epic
prezentând întâmplări fabuloase la care participă personaje cu puteri supranaturale; tema centrală este lupta dintre bine si rău) 2x2p=4 puncte
− ilustrarea trăsăturilor numite cu exemple adecvate din text 4 p/ ilustrare parţial adecvată 2p
− redactarea unui conţinut adecvat cerinŃei formulate (claritatea si coerenţa ideilor; ton argumentativ; echilibru 4 puncte
între componente; dispunerea paragrafelor) 2p/ conţinut parţial adecvat 1p
− respectarea limitei de spaţiu indicate 2 puncte
SUBIECTUL al II-lea (36 de puncte
A. 1. câte 2 puncte pentru formularea corectă a fiecăruia din cele trei enunţuri cerute (de exemplu: Ei au dimensiuni care variază de la un micron, si chiar sub un micron, până la zece kilometri.; Meteoriţii s-au formatîn jurul centurii de asteroizi, existente între planetele Marte si Jupiter.; Meteoriţii sunt examinaţi direct în scopul descoperirii urmelor de viaţă sau a produselor activităţii vitale în Cosmos.) 3x2p=6 puncte
2. câte 3 puncte pentru scrierea fiecăruia dintre cele două răspunsuri (titlul volumului – Enciclopedia lumii vii;
numele autorului – Tudor Opris) 2x3p=6 puncte
3. notarea răspunsului corect: b 6 puncte
4. câte 1 punct pentru precizarea corectă a fiecărei valori morfologice si funcţii sintactice: probe – substantiv
comun, nume predicativ; direct – adjectiv, atribut adjectival; ei – pronume personal, subiect 6x1p=6 puncte
B. – câte 2 puncte pentru prezentarea oricăror două caracteristici ale tabloului din natură descris
2x2p=4 puncte
− folosirea unui limbaj expresiv în descrierea tabloului din natură 4 puncte
− redactarea unui conţinut adecvat cerinţei formulate (claritatea si coerenţa ideilor; echilibru între componente;
dispunerea paragrafelor) 2p/ conţinut parţial adecvat 1p 2 puncte
− respectarea limitei de spaŃiu indicate 2 puncte
12 puncte se acordă pentru redactare, astfel:
− unitatea compoziţiei 1 punct
− coerenţa textului 2 puncte
− registrul de comunicare, stilul si vocabularul adecvate conţinutului – 2p/ adecvare parţială – 1p 2 puncte
− ortografia (0-2 erori – 3p/ 3 erori – 2p/ 4 erori – 1p/ 5 sau mai multe erori – 0p) 3 puncte
− punctuaţia (0-3 erori – 2p/ 4 erori – 1p/ 5 sau mai multe erori – 0p) 2 puncte
− asezarea corectă a textului în pagină 1 punct
− lizibilitatea 1

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu