luni, 7 martie 2011

Olimpiada de limba şi literatura română – etapa locală clasa a IV-a, februarie 2011

Subiecte

Citeşte cu atenţie textul dat şi răspunde corect cerinţelor de mai jos:

,,Frumoasă eşti, pădurea mea,
Când umbra-i încă rară
şi printre crengi adie-abia
Un vânt de primăvară.

Când de subt* frunze moarte ies
În umbră viorele,
Iar eu străbat huceagul** des
Cu gândurile mele...

Când strălucesc subt rouă grea
Cărări de soare pline,
Frumoasă eşti, pădurea mea,
Şi singură ca mine...’’
( George Topârceanu, ,,Cântec’’)

*subt = sub
**huceag = pădure mică, tânără şi deasă

Subiectul I ( 35 de puncte)
1. Numeşte anotimpul prezentat de poet în textul dat. 2p
2. Explică semnificaţia versului ,,Când umbra-i încă rară’’. 4p
3. Alcătuieşte două enunţuri în care cuvântul ,,mine’’ să aibă alte sensuri, în afara celui
din text. 4p
4. Scrie câte un cuvânt cu acelaşi înţeles pentru: crengi, pădure, cărări. 3p
5. Scrie câte un cuvânt cu înţeles opus pentru: rară, pline, a ieşi. 3p
6. Transcrie din text două substantive însoţite de adjective. 4p
7. Transformă următoarele verbe în substantive potrivite: adie, strălucesc. 2p
8. Analizează sintactic şi morfologic cuvintele subliniate în text. 8p
9. Alcătuieşte trei enunţțuri în care substantivul ,,pădure’’ să îndeplinească funcţii sintactice
diferite. 3p
10. Explică folosirea cratimei în ,,umbra-i’’. 2p

Subiectul al II-lea (15 puncte)
Realizează un dialog de 8–10 replici între o viorea şi vântul de primăvară.Vei urmări:
- înlănţuirea logică a replicilor; 5p
- respectarea normelor de punctuaţie şi ortografie; 7p
- aşezarea în pagină şi calitatea scrisului. 3p

BAREM DE CORECTARE CLASA A IV-A

Olimpiada locală de limba şi literatura română
Barem de corectare şi notare


Subiectul I ( 35 de puncte)
1. Anotimpul prezentat de poet în textul dat este primăvara. 2p
2. Explicaţie completa/banala 4/2p ( Ex. Versul ,,Când umbra-i încă rară’’arată că la începutul primăverii frunzişul copacilor lipseşte şi astfel umbra e rară. / Umbra nu e deasă. ) Se admit şi alte explicaţii
corecte.
3. Acum s-au închis multe mine. 2p
Unele mine ale creioanelor sunt fragile. ( Se admite şi forma ,,minele’’.) 2p
4. crengi = ramuri pădure = codru cărări = poteci 3p
5. rară # deasă pline # goale a ieşi # a intra 3p
6. huceagul des, rouă grea sau frunze moarte 4p
7. adie – adiere strălucesc – strălucire 2p
8. în umbră – substantiv comun, nr. singular, genul feminin, funcţia sintactică de parte
secundară care determină un verb, sau complement; 2p
eu – pron. pers., persoana I, nr. singular, funcţia sintactică de predicat; 2p
străbat – verb, timpul prezent, persoana I, nr. singular, funcţia sintactică de predicat; 2p
grea – adjectiv,( se acordă cu subst. rouă), nr. singular, gen feminine, funcţia sintactică
de parte secundară ce determină un substantiv, sau atribut. 2p
9. Se acceptă şi forma pădurea.
O pădure se zăreşte din depărtare. ( subiect) 1p
Frunzişul pădurii s-a aurit. ( p secundară sau atribut) 1p
Privesc uimit spre splendida pădure. (p. secundară sau complement) 1p
10. În ,,umbra-i’’ cratima leagă sau uneşte într-o singură silabă o parte a unui cuvânt ,, bra’’ din subst.,, umbra’’, cu un alt cuvânt, ,, i’’ – verb. 2p

Subiectul al II-lea ( 15 puncte)
- înlănţuirea logică a replicilor , replici de început, replici de final; 5p
- respectarea normelor de punctuaţie şi ortografie; 7p
- aşezarea în pagină; 2p
- calitatea scrisului. 1p

Subiectul al III-lea ( 40 de puncte)
- alegerea unui titlu sugestiv / banal ; 4 / 2p
- prezenţa a două personaje; 6p
- folosirea naraţiunii, dialogului şi a descrierii; 2 / 2 / 2p
- folosirea a cel puţin trei expresii frumoase (prin subliniere); 3p
- respectarea normelor ortografice şi de punctuaţie; 6p
- respectarea părţilor compunerii; 3p
- respectarea relaţiei dintre titlu şi conţinut; 2p
- viziune originală asupra temei; 7p
- nr. de rânduri / sub jumătate sau cu mai mult de jumătate ; 2 / 1p
- calitatea scrisului. 1p

Se acordă 10 puncte din oficiu.