sâmbătă, 20 martie 2010

Limba şi literatura română (Clasa a V-a)
Timp de lucru – două ore
Toate subiectele sunt obligatorii
Se acordă 10 puncte din oficiu

Citeşte cu atenţie textul propus mai jos:

Ce să-ţi aduc? Te-am întrebat atunci –
Era un An Nou mi se pare –
Ningea frumos şi tu te bucurai
Cum se bucură o rază de soare.

Ai stat mult şi mirată-ai privit,
Credeam c-o să ceri jucăriile toate
Din oraşele mari ascunse în cărţi
Sau păpuşile visului o să le vrei, poate.

Şi târziu mi-ai răspuns, era glasul uşor,
Tremurat într-o lacrimă a ochilor mici:
Să-mi aduci dacă poţi, doar atâta te rog,
O vară întreagă, în sat, la bunici!
(Nicolae Dan Fruntelată – Darul)

SUBIECTUL I (30 de puncte)

1. Stabileşte numărul silabelor din ultimul vers al poeziei date – 5 puncte
2. Numeşte starea sufletească/sentimentul ce se desprinde din prima strofă a poeziei date – 5 puncte
3. Transcrie, din poezia dată, versurile conţinând o comparaţie – 5 puncte
4. Explică, în două-trei rânduri, înţelesul construcţiei păpuşile visului – 5 puncte
5. Exprimă, în cel mult cinci rânduri, o părere/opinie personală, în legătură cu semnificaţia titlului acestei poezii – 10 puncte

SUBIECTUL al II-lea (30 de puncte)

Alcătuieşte o compunere de 20-25 de rânduri în care să relatezi o întâmplare (reală sau imaginară) din vacanţa de iarnă. În compunerea ta, vei avea în vedere:

- alegerea unui titlu potrivit/sugestiv – 5 puncte

- naratorul să fie şi personaj – 5 puncte

- îmbinarea naraţiunii cu dialogul – 5 puncte

- folosirea următoarelor secvenţe: ningea frumos; o rază de soare; jucăriile toate; păpuşile visului; glasul uşor – 5 puncte

-înlănţuirea logică a ideilor – 5 puncte

- respectarea regulilor de scriere, de punctuaţie, de aşezare în pagină – 5 puncte

SUBIECTUL al III-lea (30 de puncte)

Având ca suport textul dat, formulează răspunsuri la următoarele cerinţe:

1. Transcrie, din text, trei structuri (cuvinte sau grupuri de cuvinte), care să conţină: un diftong, un triftong, un hiat (le vei evidenţia prin subliniere sau încercuire) – 6 puncte

2. Notează câte un antonim, pentru fiecare dintre cuvintele, din text: te bucurai; mult; mari; târziu; uşor; o vară – 6 puncte

3. Scrie trei cuvinte obţinute prin derivarea adjectivului nou – 6 puncte

4. Precizează modul şi timpul următoarelor verbe, din text: ningea; o să vrei; (te) rog – 6 puncte

5. Alcătuieşte trei enunţuri, în care verbul a fi să aibă, pe rând, valoare predicativă, auxiliară, copulativă (vei preciza fiecare valoare morfologică) – 6 puncte

Barem de corectare clasa a V-a

Clasa a V-a
Barem de notare

Subiectul I

1. 11 silabe – 5 puncte

2. bucurie, veselie, optimism... – 5 puncte

3. Ningea......de soare – transcrierea completă/incompletă a versurilor – 5/3 puncte

4. explicaţie corectă, coerentă/mai puţin corectă, coerentă – 5/3 puncte

5. exprimarea opiniei într-o manieră logică, argumentată, în strânsă legătură cu conţinutul şi mesajul textului/mai puţin logică, argumentată/lipsită de logică, neargumentată – 10/7/3 puncte

Subiectul al II-lea

- alegerea unui titlu sugestiv/mai puţin sugestiv – 5/2 puncte

- naratorul - personaj – 5 puncte

- îmbinarea naraţiunii cu dialogul (indiferent de proporţie) – 5 puncte

- folosirea logică a secvenţelor date – 5 puncte (1+1+1+1+1)

- înlănţuirea logică/mai puţin logică a ideilor – 5/3 puncte

- respectarea regulilor de scriere, de punctuaţie şi de aşezare în pagină, în totalitate/cu 2-3 greşeli/ cu mai multe greşeli – 5/3/1 puncte

Subiectul al III-lea

1. cuvinte (sau structuri) conţinând diftong, triftong, hiat – 6 puncte, din care:

- pentru diftong: te-am; nou; bucurai ...(se acordă un punct pentru selectare corectă şi un punct pentru evidenţiere prin subliniere sau încercuire) – 2 puncte

- pentru triftong: mirată-ai; mi-ai; (se acordă un punct pentru selectare corectă şi un punct pentru evidenţiere prin subliniere sau încercuire) – 2 puncte

- pentru hiat: jucăriile (se acordă un punct pentru selectare corectă şi un punct pentru evidenţiere prin subliniere sau încercuire) – 2 puncte

2. antonime: te bucurai – te întristai, te supărai...; mult – puţin; mari – mici; târziu – repede, rapid...; uşor – tare, puternic...; o vară – o iarnă – 6 puncte (1+1+1+1+1+1)

3. cuvinte obţinute prin derivare – 6 puncte (2+2+2), de exemplu: a înnoi; înnoire; înnoit; nouţ; noutate (Atenţie! se vor puncta numai formele din DEX)

4. modul şi timpul verbelor – 6 puncte, din care:

ningea: indicativ, imperfect – 2 puncte (1+1); o să vrei: indicativ, viitor – 2 puncte (1+1); (te) rog: indicativ, prezent – 2 puncte (1+1)

5. alcătuirea enunţurilor – 6 puncte, din care, câte un punct pentru respectarea cerinţei şi câte un punct pentru precizarea valorii morfologice. Exemple de răspuns: Bunicul este în livadă (val. predicativă). Bunicul ar fi vrut să planteze mai mulţi meri (val. auxiliară). Bunicul este bolnav de câteva zile (val. copulativă).

sâmbătă, 13 martie 2010

CONCURSUL DE LIMBA ŞI LITERATURA ROMÂNĂ”MIHAI EMINESCU”

CONCURSUL DE LIMBA ŞI LITERATURA ROMÂNĂ”MIHAI EMINESCU”
Etapa pe sector, 13 martie 2010
Clasa a IV-a

Subiecte:

I. Citeşte cu atenţie textul de mai jos şi răspunde corect cerinţelor:

„Ziori de ziuă se revarsă peste vesela natură,
Prevestind un soare dulce cu lumină şi căldură,
În curând şi el apare pe-orizontul aurit,
Sorbind roua dimineţii de pe câmpul înverzit.

El se-nalţă de trei suliţi pe cereasca mândra scară
Şi cu raze vii sărută june flori de primăvară,
Dediţei şi viorele, brebenei şi toporaşi
Ce răzbat prin frunzi uscate şi s-arată drăgălaşi”
(Vasile Alecsandri – „Dimineaţa”)

1. Scrie câte un cuvânt cu sens asemănător pentru: june, răzbate.
2. Alcătuieşte câte două propoziţii în care cuvintele: se revarsă şi soarbe, să aibă înţelesuri diferite.
3. Obţine câte un substantiv de la adjectivele: cerească, uscate, aurite, mândră.
4. Alcătuieşte câte un enunţ în care cuvântul vii să fie altă parte de vorbire decât cea din text.
5. Precizează timpul următoarelor verbe: se revarsă, prevesti, o să răzbată.
6. Indică ce sunt ca părţi de propoziţie cuvintele: un soare, de primăvară, apare, ziori.
7. Menţionaţi trei cuvinte obţinute de la substantivul „natură”.
8. Transcrie, din text, un vers care să conţină o enumeraţie.
9. Extrage, din text, toate adjectivele. Alcătuieşte cu două dintre ele propoziţii.
10. Analizează cuvintele subliniate din text.

II. Redactează o compunere de 20 – 25 de rânduri, în care să-ţi imaginezi o nuntă a florilor de primăvară.

În compunere, vei avea în vedere:
- alegerea unui titlu potrivit;
- originalitatea viziunii în abordarea subiectului;
- folosirea povestirii, dialogului şi a descrierii;
- înlănţuirea logică a ideilor;
- folosirea expresiilor frumoase;
- respectarea regulilor de ortografie şi de punctuaţie;
- aşezarea corectă a compunerii în pagină.

Notă: Timp de lucru 2 ore.
Se acordă 10 puncte din oficiu.
Toate subiectele sunt obligatorii. SUCCES!

Barem de corectare

BAREM DE CORECTARE


Subiectul I (50 de puncte):
1. june – tânăr; răzbate – străbate, pătrunde, izbuteşte .... 3 p = 2x1,5p
2. se revarsă – a se răspândi, a inunda .... _________ 4 p = 2x2p
soarbe (un lichid, cuvintele cuiva ....) __________________ 4 p = 2x2p
3. cerească – cer; uscate – uscăciune; aurite – aur; mândră – mândrie ______ 2 p = 4x0,5p
4. vii – substantiv, verb ____________________ 4 p = 2x2p
5. se revarsă – verb, timpul prezent
prevesti – verb, timpul trecut
o să răzbată – verb, timpul viitor ________________ 3 p = 3x1p
6. un soare – complement
de primăvară – atribut
apare – predicat verbal
ziori – subiect __________________ 8 p = 4x2p
7. natură – natural, naturalist, naturaleţe .... _______ 3 p = 3x1p
8. „Dediţei şi viorele, brebenei şi toporaşi” ___________________ 2 p
9. vesela, dulce, aurit, înverzit, cerească, mândră, vii, june, uscate _ 5 p
două propoziţii ______________ 4 p = 2x2p
10. el – pronume personal, pers. a III-a, nr. singular, genul masculin, subiect
cu raze – substantiv comun, genul feminin , nr. plural, complement
vii – adjectiv, genul feminin, nr. plural, atribut
sărută – verb, timpul prezent, nr. singular, pers. a III-a, predicat _____ 8p = 4x2p

Subiectul II (40 de puncte):
o alegerea unui titlu potrivit ___________ 2 p
o originalitatea viziunii în abordarea subiectului_ _________ 10 p
o folosirea povestirii, dialogului şi a descrierii __________ 12 p
o înlănţuirea logică a ideilor _______________________5 p
o folosirea a minimum cinci expresii frumoase ____________ 5 p
o respectarea regulilor de ortografie şi de punctuaţie _________ 5 p
o aşezarea corectă a compunerii în pagină ______________ 1 p

miercuri, 3 martie 2010

Subiecte- evaluare in educatie - limba romana 25 .10.2008

CLASA a II-a
Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu.
Timpul efectiv de lucru este de 50 de minute.


♦ Citeşte cu atenţie textul următor:
Dumbrava minunată
de Mihail Sadoveanu
Lizuca şi Patrocle mergeau încetişor prin pădure. Ei se opriră pe iarbă, lângă salcie.
În faţa lor stătea o bătrână. Ea se sprijinea de un toiag alb. Fetiţa a întrebat:
– Tu eşti Sfânta Miercuri?
– Da. Am venit să vă ajut, zise bătrâna.

10 p 1. Marchează cu X în caseta corespunzătoare răspunsul corect.

a) Titlul textului este: b) Autorul textului este:
a)Pădurea fermecată
Dumbrava minunată
Poiana minunată
b)Mihai Eminescu
Ion Creangă
Mihail Sadoveanu

10 p 2. Transcrie pe linia de mai jos prima propoziţie din textul „Dumbrava minunată”.
__________________________________________________________________________
10 p 3. Rescrie întrebarea din textul „Dumbrava minunată” pe linia de mai jos.
___________________________________________________________________________
10 p 4. Alege cuvintele potrivite aflate în partea stângă a paginii. Scrie-le la locul potrivit.
1. Lizuca şi Patrocle mergeau prin ________________ .
2. Ei se opriră pe ________________ .
3. Bătrâna se sprijinea de un ________________ .
4. ________________ bătea uşor.
5. Pe cer străluceau ________________ argintii.

(vantul, padure, iarba, stelute, toiegel, salcie)

10 p 5. Încercuieşte pe textul „Dumbrava minunată” propoziţiile care conţin dialogul dintre fetiţă şi bătrână.

10 p 6. Desparte în silabe cuvintele următoare:
zise ________________________
iarbă ________________________
Lizuca ________________________
pădure ________________________
minunată ________________________

10 p 7. Ordonează cuvintele următoare într-o propoziţie la sfârşitul căreia se pune punct.
Scrie propoziţia obţinută pe linia de mai jos.
Atenţie! Nu schimba forma cuvintelor.
Lizuca, salcie, opreşte, se, lângă
________________________________________________________

10 p 8. Scrie grupurile de litere în locul potrivit pentru a forma cuvinte:
_____reşe
în_____ţată
de_____te
ra_____tă

tă_____re

(ghe, che, ci, ghi,ge, ce)


10 p 9. Alcătuieşte câte o propoziţie cu fiecare dintre cuvintele următoare:
soare ____________________________________________________
frunze ___________________________________________________
Atenţie! Poţi să schimbi forma cuvintelor.
Total punctaj maxim 100 puncte.