marți, 21 iunie 2011

Evaluarea Nationala -barem

EVALUAREA NAŢIONALĂ PENTRU ELEVII CLASEI A VIII-A
Anul scolar 2010 – 2011
Proba scrisă la Limba si literatura română
BAREM DE EVALUARE SI DE NOTARE
VARIANTA 7
• Se punctează oricare alte formulări/ modalităţi de rezolvare corectă a cerinţelor.
• Nu se acordă punctaje intermediare, altele decât cele precizate explicit prin barem. Nu se acordă
fracţiuni de punct.
• Se acordă 10 puncte din oficiu. Nota finală se calculează prin împărţirea la 10 a punctajului total
acordat pentru lucrare.
SUBIECTUL I (42 de puncte)
A.
1. câte 2 puncte pentru notarea oricăror sinonime potrivite (de exemplu: odată – cândva; pom – copac; fetele –
fiicele) 3x2p=6 puncte
2. explicarea rolului virgulei în structura dată (de exemplu: izolează un substantiv în vocativ de restul enunţului) 6p/ explicare incompletă 2p
3. câte 3 puncte pentru precizarea oricăror două structuri care surprind repere spaţiale (de exemplu: si-n
curtea acelui împărat; prin înălţimile nestrăbătute de ochiul omenesc) 2x3p=6 puncte
4. câte 3 puncte pentru numirea a două moduri de expunere utilizate în text (naraţiune, dialog) 2x3p=6 puncte
5. prezentarea adecvată în limita de spaţiu indicată 6p/ prezentare parţial adecvată sau nerespectarea limitei de spaţiu indicate 2p
B.
− câte 2 puncte pentru prezentarea oricăror două trăsături ale speciei literare basm (de exemplu: text epic
prezentând întâmplări fabuloase la care participă personaje cu puteri supranaturale; tema centrală este lupta dintre bine si rău) 2x2p=4 puncte
− ilustrarea trăsăturilor numite cu exemple adecvate din text 4 p/ ilustrare parţial adecvată 2p
− redactarea unui conţinut adecvat cerinŃei formulate (claritatea si coerenţa ideilor; ton argumentativ; echilibru 4 puncte
între componente; dispunerea paragrafelor) 2p/ conţinut parţial adecvat 1p
− respectarea limitei de spaţiu indicate 2 puncte
SUBIECTUL al II-lea (36 de puncte
A. 1. câte 2 puncte pentru formularea corectă a fiecăruia din cele trei enunţuri cerute (de exemplu: Ei au dimensiuni care variază de la un micron, si chiar sub un micron, până la zece kilometri.; Meteoriţii s-au formatîn jurul centurii de asteroizi, existente între planetele Marte si Jupiter.; Meteoriţii sunt examinaţi direct în scopul descoperirii urmelor de viaţă sau a produselor activităţii vitale în Cosmos.) 3x2p=6 puncte
2. câte 3 puncte pentru scrierea fiecăruia dintre cele două răspunsuri (titlul volumului – Enciclopedia lumii vii;
numele autorului – Tudor Opris) 2x3p=6 puncte
3. notarea răspunsului corect: b 6 puncte
4. câte 1 punct pentru precizarea corectă a fiecărei valori morfologice si funcţii sintactice: probe – substantiv
comun, nume predicativ; direct – adjectiv, atribut adjectival; ei – pronume personal, subiect 6x1p=6 puncte
B. – câte 2 puncte pentru prezentarea oricăror două caracteristici ale tabloului din natură descris
2x2p=4 puncte
− folosirea unui limbaj expresiv în descrierea tabloului din natură 4 puncte
− redactarea unui conţinut adecvat cerinţei formulate (claritatea si coerenţa ideilor; echilibru între componente;
dispunerea paragrafelor) 2p/ conţinut parţial adecvat 1p 2 puncte
− respectarea limitei de spaŃiu indicate 2 puncte
12 puncte se acordă pentru redactare, astfel:
− unitatea compoziţiei 1 punct
− coerenţa textului 2 puncte
− registrul de comunicare, stilul si vocabularul adecvate conţinutului – 2p/ adecvare parţială – 1p 2 puncte
− ortografia (0-2 erori – 3p/ 3 erori – 2p/ 4 erori – 1p/ 5 sau mai multe erori – 0p) 3 puncte
− punctuaţia (0-3 erori – 2p/ 4 erori – 1p/ 5 sau mai multe erori – 0p) 2 puncte
− asezarea corectă a textului în pagină 1 punct
− lizibilitatea 1

Evaluare Nationala 2011

Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului si Sportului
Centrul Naţional de Evaluare si Examinare
Probă scrisă la Limba si literatura română Varianta 7
1
EVALUAREA NAţIONALĂ PENTRU ELEVII CLASEI A VIII-A
Anul scolar 2010 – 2011
Proba scrisă la Limba si literatura română
VARIANTA 7
• Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu.
• Timpul efectiv de lucru este de 2 ore.
SUBIECTUL I (42 de puncte)
Citeste, cu atenţie, textul următor:
A fost odată un împărat si-n curtea acelui împărat se afla un pom atât de înalt, încât nimeni nu era în stare să-i vadă vârful. Pomul acesta înflorea si dădea rod în fiecare an, dar nici împăratul, nici curtenii lui, nici vreun alt om pământean n-a apucat să vadă poama din rodul acela. Era, se vede, pe acolo, prin înălţimile nestrăbătute de ochiul omenesc, cineva care nu lăsa să cadă nicio poamă pe
pământ, ci le culegea toate la timpul potrivit. Împăratul ţinea doar să afle cum sunt poamele rodite de pomul acela si a dat de stire, în toată împărăţia lui, că aceluia care se va fi urcat în pomul acela si va putea spune cum anume îi sunt poamele, îi va da în căsătorie pe aceea dintre fetele sale pe care el însusi si-o va alege.
Au venit dar boieri de toate spiţele*, feciori de împărat, până chiar si feţi-frumosi, dar niciunul n-a fost în stare să se urce în pom.
Era însă la curtea împărătească un flăcău ţanţos* si acesta s-a lăudat mumei sale că el are să se urce si-a rugat-o pe aceasta să se ducă la împărat să-i spună că el se urcă.
Împăratul nu credea asa ceva si l-a chemat pe Danciu la sine.
− N-o să fii nici tu în stare să te urci – i-a zis – si să stii că, dacă nu te vei putea urca, dau poruncă să-ţi taie capul.
Danciu s-a învoit* să-i taie capul dacă nu va fi în stare să se urce si a rugat pe împăratul să-i dea răgaz* de trei zile ca să se gândească, iar în timpul acestor trei zile a pus un mester faur* să-i facă o căţărătoare de fer*, apoi s-a pus pe urcate.
S-a urcat omul si iar s-a urcat timp de trei zile si trei nopţi si, deodată, a dat în scoarţa copacului de o gaură prin care a intrat într-o colibă*, în care a găsit o babă bătrână, de tot bătrână. El îi dete bineţele cuvenite.
− Bună seara, bunică dragă! îi zise apoi.
(Ioan Slavici, Rodul tainic)
*spiţele – s.f. grad de rudenie; neam
*ţanţos – adj. semeţ, mândru; îngâmfat
*s-a învoit – vb. a ajunge la o înţelegere, a cădea de acord
*răgaz – s.n. timp liber, disponibil pentru a face ceva; amânare, păsuire
*faur – s.m. fierar
*fer – fier
*colibă – s.f. casă mică si sărăcăcioasă
A. Scrie, pe foaia de examen, răspunsul pentru fiecare dintre cerinţele de mai jos:
1. Notează câte un sinonim pentru cuvintele subliniate din text: odată, pom, fetele. 6 puncte
2. Explică rolul virgulei în structura: − Bună seara, bunică dragă! 6 puncte
3. Precizează două structuri din textul dat care surprind repere ale spaţiului descris. 6 puncte
4. Numeste două moduri de expunere utilizate în textul dat. 6 puncte
5. Prezintă, în maximum cinci rânduri, semnificaţia structurii: Au venit dar boieri de toate spiţele, feciori de împărat, până chiar si feţi-frumosi, dar niciunul n-a fost în stare să se urce în pom.
6 puncte

2
B. Redactează o compunere de 10-15 rânduri în care să argumentezi că textul citat aparţine speciei
literare basm. 12 puncte
În compunerea ta, trebuie:
− să prezinţi două trăsături ale speciei literare basm, prezente în textul citat;
− să ilustrezi cele două trăsături cu exemple adecvate din text;
− să redactezi un conţinut adecvat cerinţei formulate;
− să respecŃi limita de spaŃiu indicată.
SUBIECTUL al II-lea (36 de puncte)
Citeste, cu atenţie, textul următor:
Meteoriţii, excursionistii lumilor extraterestre, sunt probe geologice care pot fi supuse unui
examen direct pentru descoperirea urmelor de viaţă sau a produselor activităţii vitale în Cosmos. Ei
au dimensiuni care variază de la un micron*, si chiar sub un micron, până la zece kilometri. Cel mai
impresionant ca dimensiuni este un bloc de 65 000 de tone care a creat, cu patruzeci de mii de ani în
urmă, „Meteor crater”, cu un diametru de 1200 m. Cel mai recent e un meteorit de 12 kg care a căzut
în portbagajul unei masini parcate în Teekskill – New-York. El provenea dintr-un bolid extrem de
luminos care parcursese, în 1992, 700 de km deasupra statului Virginia si s-a spart în 40 de
fragmente, totul fiind filmat de numeroase persoane. […]
Se presupune că acesti meteoriŃi s-au format în jurul centurii de asteroizi existente între
planetele Marte si Jupiter.
(Tudor Opris, Enciclopedia lumii vii)
*micron: s.m. unitate de măsură pentru lungime, egală cu a mia parte dintr-un milimetru.
A. Scrie, pe foaia de examen, răspunsul pentru fiecare dintre cerinţele de mai jos:
1. Formulează câte un enunţ în care să indici următoarele elemente care privesc textul citat: 6 puncte
− dimensiunea posibilă a meteoriţilor;
− locul în care s-au format meteoriţii;
− scopul examinării directe a meteoriţilor.
2. Scrie titlul volumului din care este extras textul dat si numele autorului. 6 puncte
3. Notează litera corespunzătoare răspunsului pe care îl consideri corect: 6 puncte
Propoziţia subordonată din fraza Meteoriţii, excursionistii lumilor extraterestre, sunt probe geologice
care pot fi supuse unui examen direct pentru descoperirea urmelor de viaţă sau a produselor activităţii
vitale în Cosmos. este:
a. completivă directă;
b. atributivă;
c. completivă indirectă.
4. Precizează valoarea morfologică si funcţia sintactică pentru fiecare dintre cuvintele subliniate în
text: probe, direct, ei. 6 puncte
B. Redactează o compunere de 10-15 rânduri în care să descrii un tablou impresionant din natură
(real sau imaginar). 12 puncte
În compunerea ta, trebuie:
− să prezinţi două caracteristici ale tabloului din natură (real sau imaginar);
− să folosesti un limbaj expresiv în descrierea tabloului din natură;
− să redactezi un conţinut adecvat cerinţei formulate;
− să respecţi limita de spaţiu indicată.
Notă! Respectarea, în lucrare, a ordinii cerinţelor nu este obligatorie.
Vei primi 12 puncte pentru redactarea întregii lucrări (unitatea compoziţiei – 1p.; coerenţa
textului – 2p.; registrul de comunicare, stilul si vocabularul adecvate conţinutului – 2p.;
ortografia – 3p.; punctuaţia – 2p.; asezarea corectă a textului în pagină, lizibilitatea – 2p