vineri, 2 iulie 2010

EVALUARE ÎN EDUCAŢIE la LIMBA şi LITERATURA ROMÂNĂ Clasa a IV-a ETAPA a III-a – 16.05.2009

♦ Citeşte cu atenţie textul următor, pentru a rezolva corect exerciţiile de mai jos:
După furtună, Dorothea se trezi în mijlocul unui ţinut de o frumuseţe fără seamăn. Flori strălucitoare umpleau pajiştea înverzită. Un izvor cristalin curgea la marginea pădurii. Păsări cântau prin tufişurile dese.
Admirând priveliştea din jurul ei, Dorothea observă venind spre ea o bătrână, îmbrăcată foarte curios. Dorothea se apropie de bătrână şi o întrebă:
– Dumneata eşti o vrăjitoare adevărată?
– Da, sunt vrăjitoarea de la Miazănoapte, răspunse bătrânica.
– Poţi să mă ajuţi? M-am rătăcit din cauza furtunii şi vreau să ajung acasă, în ţara mea. Cum se numeşte ţara unde mă aflu?
– Eşti în Ţara Vrăjitorului din Oz, o lămuri bătrânica pe fetiţă. El este cel mai puternic dintre vrăjitori şi locuieşte în Oraşul Smaraldelor.
Dorothea începu să plângă. Se simţea singură şi îi era teamă. Vrăjitoarea luă bagheta magică şi o atinse încet de pălărie.
– Nu plânge, Dorothea! Trebuie să te duci în Oraşul Smaraldelor, fiindcă Vrăjitorul din Oz vrea să te ajute. Uite, ţi-a trimis o invitaţie să te duci acolo.
– Mulţumesc, spuse Dorothea. Dar cum ajung la Oz?
– Calea spre Oraşul Smaraldelor este pietruită cu cărămizi galbene, răspunse vrăjitoarea cea bună. Nu ai cum să te rătăceşti.
Bătrânica se apropie de Dorothea, o sărută domol pe frunte, apoi dispăru ca prin farmec.
( Frank Baum – Vrăjitorul din Oz)

5 p 1. Notează cu A (adevărat) sau F (fals) enunţurile următoare:
a) Dorothea s-a rătăcit din cauza furtunii. ........
b) Dorothea s-a trezit într-un castel fermecat. ........
c) Vrăjitorul din Oz locuia în Oraşul Smaraldelor. ........
d) Vrăjitorul din Oz dorea să o ajute pe Dorothea. ........
e) Calea spre Oraşul Smaraldelor era pietruită cu cărămizi roşii. ........
5 p 2. Scrie, pe spaţiul punctat de mai jos, ideea principală din fragmentul marcat în textul Vrăjitorul din Oz.
____________________________________________________________________________


10 p 3. Alcătuieşte un enunţ cu fiecare dintre expresiile următoare:
• frumuseţe fără seamăn
____________________________________________________________________________

• dispăru ca prin farmec
____________________________________________________________________________

4 p 4. Combină silabele scrise în stânga cu cele din partea dreaptă, astfel încât să realizezi cuvinte existente în fragmentul marcat din textul Vrăjitorul din Oz.
Scrie cuvintele obţinute pe liniile punctate.
iz – sări ..............................
cân – nut ..............................
pă – vor ..............................
ţi – tau ..............................
5 p 5. Rescrie, pe spaţiile punctate din dreapta, cuvântul care nu se potriveşte între cuvintele cu
înţeles/sens asemănător din fiecare şir de cuvinte:
- teamă, curaj, frică ........................
- domol, repede, încet ........................
- adevărată, imaginară, reală ........................
- tace, vorbeşte, zice ........................
- liniştit, potolit, vioi .........................
5 p 6. Scrie câte un cuvânt cu înţeles/sens opus pentru fiecare dintre cuvintele date:
a umple ...................... apropiere .................................
puternic ...................... se duce .................................
bunătate ......................
3 p 7. Transcrie din fragmentul marcat în textul Vrăjitorul din Oz:
- un verb la timpul trecut, persoana a III-a, numărul plural ........................................
- un substantiv comun, gen feminin, numărul plural ........................................
- un adjectiv ........................................
10 p 8. Selectează din propoziţia Păsări cântau prin tufişurile dese:
- predicatul .......................... – atributul .............................
- subiectul ......................... – complementul .............................
• Transformă propoziţia de mai sus în propoziţie simplă.
3 p 9. Scrie pe spaţiile punctate de mai jos varianta corespunzătoare dintre cuvintele aflate în paranteză:
a) – Mircea, ............. auzit că ............ chemat doamna profesoară?
b) La concert Radu ............ cânta la ............ .
c) Eu ............ un cadou pentru Andrei.
d) Copiii .......... spus mamei o poezie.
( n-ai, nai, v-a, va, i-au, iau )
10 p 10. Completează căsuţele din enunţurile următoare cu semnele de punctuaţie necesare:
Dorothea întrebă curioasă
Eşti o vrăjitoare adevărată
Da sunt vrăjitoarea de la Miazănoapte răspunse bătrânica
Poţi să mă ajuţi M-am rătăcit din cauza furtunii
10 p 11. Scrie către Dorothea o invitaţie în Oraşul Smaraldelor. Semnează-te cu numele Vrăjitorul din Oz. Nu uita să precizezi locul, data şi ora la care Dorothea este invitată.
____________________________________________________________________________


20 p 12. Imaginează-ţi că pleci cu Dorothea în călătorie, în Oraşul Smaraldelor.
Scrie în 10 – 15 rânduri o compunere în care să prezinţi oraşul aşa cum ţi-l imaginezi tu.
Atenţie! În redactarea compunerii tale vei avea în vedere:
- formularea titlului potrivit;
- originalitatea compunerii;
- respectarea părţilor compunerii;
- folosirea a cel puţin trei expresii frumoase;
- scrierea corectă a cuvintelor;
- exprimarea corectă;
- folosirea corectă a semnelor de punctuaţie;
- aspectul scrisului;
- aşezarea în pagină a textului;
- respectarea cerinţei.
____________________________________________________________________________
Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu.
• Total punctaj - 100 puncte

6 comentarii: